Body Synthesis & Live Music with Afrodite Verrou & Hara Tsalpara /
Body Synthesis με μουσική με την Αφροδίτη Βέρρου και τη Χαρά Τσαλπαρά

Έναρξη: Παρασκευή, 14 Ιουλίου από 10:00 - 11.30

Τοποθεσία: Λουτρά,  ΧΩΡΟΣ 2 : (διάρκεια 1 1/2 ώρες - 10 θέσεις - 6 ημέρες) 

Starts: Friday, 14 July 10.00 - 11:30

Location: Nisyros Municipal Baths, 
Space 1 : (duration 1 1/2 hours - 10 max participants - 6 days) 

Body Synthesis with live music 

Το φυσικό μας σώμα, αυτό το εφήμερο όχημα της ψυχής μας, είναι ένα πολύπλευρο μαγικό εργαλείο. Η καθημερινότητα, ο τρόπος ζωής που είναι γεμάτος λανθασμένα κινητικά πρότυπα (καθιστική ζωή, χρήση αυτοκινήτου, υπολογιστή, πολύωρη μελέτη μουσικού οργάνου κα) δημιουργούν μικροσκολιώσεις και τραυματιμούς οι οποία εμφανίζονται με συμπτώματα κόπωσης ή πόνου. Μελετώντας το σώμα και παρατηρώντας το, βρίσκουμε την κατάλληλη στρατηγική για να το βοηθήσουμε να ξαναβρεί τον σωστό τρόπο λειτουργίας του, ερχόμενοι σε μια καλύτερη επαφή μαζί του.

Το Body Synthesis είναι ένα σύστημα άσκησης, στο οποίο προτεραιότητα έχει ο ανθρώπινος οργανισμός ως ενιαία λειτουργική μονάδα. Η προσοχή δε στρέφεται σε μεμονωμένες μυικές ομάδες αλλά στο ανθρώπινο σώμα ως σύνολο. Μια χρήσιμη θεραπευτική μέθοδος για την ενδυνάμωση του σώματος αλλά και την πνευματική χαλάρωση. Ο απώτερος στόχος είναι να εξασφαλίσει την σωστή λειτουργία ολόκληρου του ανθρώπινου σώματος μέσω της αυτοσυγκέντρωσης, της λειτουργικής προπόνησης αλλά και την προπόνηση σταθεροποίησης στους μύες που το έχουν ανάγκη.  Είναι ένα ουσιαστικό πλήρες σύστημα, φιλικό για κάθε σώμα, που έχει σαν βάση τη Yoga, το Pilates αλλά και το Functional Training με στόχο την προαγωγή σωματογνωσίας. 

Ένα μάθημα “μίξη” που συνδυάζει όλα αυτά τα στοιχεία με μοναδικά εργαλεία το σώμα το πάτωμα αλλά και τον ήχο σε μερικές περιπτώσεις. Λέξεις που θα το χαρακτήριζαν: γυμνά πέλματα, μετακινήσεις στον χώρο, άλματα, αλλαγές ρυθμού, στηρίξεις στα χέρια, ισορροπίες, τεχνικές αναπνοής, ενδυνάμωση κορμού, γείωση, ευεξία, χαρά και διασκέδαση!!!!! Εκφραζόμαστε, γυμναζόμαστε, διασκεδάζουμε και φυσικά : Ιδρώνουμε!!!! Μέσα από όλον αυτόν τον συνδυασμό πραγμάτων το άτομο που ασκείται στο Body Synthesis παραμένει συγκεντρωμένο στον εαυτό του και δεν αποσπάται από το περιβάλλον. 

Τα μαθήματα είναι ομαδικά και έχουν διάρκεια 1,5 ώρα.
Πρόγραμμα 6 ημερών Bοdy Synthesis:

1η μέρα:
Body Centering
Βιωματική ανατομία
Τεχνικές αναπνοής
Ενδυνάμωση κορμού - Έμφαση σε κοιλιακούς, ραχιαίους, γλουτούς
Βασικές αρχές ορθοσωμικής

2η μέρα:
Ζέσταμα (Χαιρετισμός στον ήλιο από τη Yoga)
Έμφαση στην τεχνική των ασκήσεων που θα δουλευτούν.
Ενδυνάμωση πλάτης και χεριών με έμφαση στην καταπολέμηση τενοντίτιδων και τραυματισμών των καρπών
Χαλάρωση (Yoga Nintra)

3η μέρα:
Εισαγωγή στο Flow
Στηρίξεις
Ασκήσεις ευλυγισίας στους μύες που το έχουν ανάγκη
Χαλάρωση

4η μέρα:
Δυναμικό Non Stop Flow
Ισορροπίες
Μετακινήσεις στον χώρο
Ασκήσεις χαλάρωσης και απελευθέρωσης στο πάτωμα

5η μέρα:
Δυναμικό Non Stop Flow
Μετακινήσεις στον χώρο
Ασκήσεις με συνασκούμενο
Ασκήσεις χαλάρωσης και απελευθέρωσης στο πάτωμα

Στα μαθήματα συμπράττει η Χαρούλα Τσαλπαρά με τη μουσική της, μεταμορφώνοντάς τα από απλή σωματική προπόνηση σε ψυχοσωματική θεραπεία! Μέσα από αυτή τη συλλογική δράση, η μουσική βρίσκει το συλλογικό και ανθρωπιστικό της χαρακτήρα και η άσκηση μετατρέπεται σε τέχνη!


Το Body Synthesis είναι ανοιχτό για όλα τα επίπεδα αθλουμένων. 

Our physical body, this on-call vehicle of our soul, is a multi-faceted magical tool. Everyday life, the way of life that is full of wrong movement patterns (everyday life, using a car, computer, studying a musical instrument for long hours, etc.) show microscoliosis and injuries that appear with symptoms of fatigue or pain. By studying the body and observing it, we find the appropriate strategy to help it find its proper way of functioning again, coming into better contact with it.

Body Synthesis is an exercise system that prioritizes the human body as a single functional unit. The focus is not on individual muscle groups but on the human body as a whole. A useful therapeutic method for strengthening the body as well as mental relaxation. The ultimate goal is to ensure the proper functioning of the entire human body through self-focus, functional training and stabilization training in the muscles that need it. It is an essential complete system, friendly for every body, based on Yoga, Pilates and Functional Training with the aim of promoting body awareness.

A "mixing" course that combines all these elements with unique tools, the body, the floor and also the sound in some cases. Words that would describe it: bare feet, space movements, jumps, rhythm changes, handstands, balances, breathing techniques, core strengthening, grounding, wellness, joy and fun!!!!! We express ourselves, exercise, have fun and of course: Sweat!!!! Through all this combination of things the person practicing Body Synthesis remains focused on himself and is not distracted from the environment.

The lessons are group and have a duration of 1.5 hours.


Body Synthesis 6 Day Program:

Day 1:
Body Centering
Experiential Anatomy
Breathing Techniques
Core Strengthening - Emphasis on Abs, Back, Buttocks Basics of Orthosomics


2nd day:
Warm-up (Sun Salutation from Yoga)
Emphasis on the technique of the exercises that will be worked on.
Strengthening of the back and arms with an emphasis on the fight against tendinitis and wrist injuries
Relaxation (Yoga Nintra)


3rd day:

Introduction to Flow
Supports
Flexibility exercises for the muscles that need it
Relaxation


4th day:

Dynamic Non Stop Flow Balance Movements in space Relaxation and release exercises on the floor


Day 5: Dynamic Non Stop Flow
Movements in the space
Exercises with a partner
Relaxation and release exercises on the floor

Haroula Tsalpara joins the classes with her music, transforming them from simple physical training to psychosomatic therapy! Through this collective action, music finds its collective and humanitarian character and exercise turns into art!


Body Synthesis is open to all levels of athletes.