ποια είναι η ανάγκη;/the need

Φιλοδοξούμε η εδραίωση του πολιτιστικού θεσμού LMF να συμβάλλει:

 • στην ενίσχυση της αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του νησιού

 • στην ανάπτυξη κοινού τόσο για το φορέα μας όσο και για το Δήμο Νισύρου

 • στην πρόσβαση της τοπικής κοινότητας σε πολιτιστικές δράσεις εντός νησιού

 • στη γνωριμία των συμμετεχόντων με τον τόπο και τους ανθρώπους του νησιού

 • στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μιας κοινότητας κάτω των χιλίων μονίμων κάτοικων και σε μια περίοδο που δεν είναι στο αποκορύφωμά της τουριστικής σεζόν

 • στην ενίσχυση του σύγχρονου πολιτιστικού τουρισμού του νησιού

We aspire for the consolidation of the cultural institution LMF to contribute:

 • to enhance the sustainable tourism development of the island

 • in the development of the public both for our organization and for the Municipality of Nisyros

 • the access of the local community to cultural activities within the island

 • in the acquaintance of the participants with the place and the people of the island

 • to strengthen the local economy of a community of less than a thousand permanent residents and at a time when it is not at the peak of the tourist season

 • in the strengthening of the modern cultural tourism of the island

Μέσω της πρωτοβουλίας του LMF η ομάδα έργου της ΑΠΤΑΛΙΚΟ προτείνει τη δημιουργία και την εδραίωση ενός πολιτιστικού θεσμού στη Νίσυρο που στοχεύει:

 • στην προβολή και εξωστρέφεια της λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής φόρμας και στη γνωριμία με τα λαϊκά και παραδοσιακά όργανα

 • στη συνάντηση μουσικών ειδών από διαφορετικές περιοχές του ελλαδικού χώρου αλλά και απ’ όλη την Μεσόγειο και στην ανάδειξη ομοιοτήτων και διαφορών τους

 • στην υποστήριξη, παροχή τεχνογνωσίας και προβολή ομάδων ενασχολούμενων με μουσικά είδη που δεν υποστηρίζονται από τη μουσική βιομηχανία και το εμπορικό δίκτυο που αυτή παρέχει, ενώ είναι συνυφασμένα με τον πολιτισμό, την ιστορία και τη διαμόρφωση της κουλτούρας του τόπου

 • στη σύνδεση της μουσικής πρακτικής με σωματικές πρακτικές που ενισχύουν την καλή υγεία του σώματος και του νου, αναγνωρίζοντάς τες ως αναπόσπαστους παράγοντες του ευ ζήν.

 • το συναπάντημα δύο διαφορετικών φαινομενικά κόσμων (σωματικών πρακτικών και μουσικής) που μέσω της εξερεύνησής τους, ανακαλύπτει κανείς ότι προέρχονται από την ίδια πρωταρχική ρίζα.

  Through the initiative of the LMF, the Aptaliko project team proposes the creation and consolidation of a cultural institution in Nisyros that aims to:

 • in the promotion and extroversion of the folk and traditional music form and in the acquaintance with the folk and traditional instruments

 • in the meeting of musical genres from different regions of Greece but also from all over the Mediterranean and in highlighting their similarities and differences

 • to support, provide know-how and promote groups involved in music genres that are not supported by the music industry and its commercial network, while intertwined with the culture, history and culture of the place

 • in linking music practice with physical practices that enhance the good health of body and mind, recognizing them as integral factors of well-being.

 • the meeting of two seemingly different worlds (physical practices and music) that through their exploration, one discovers that they come from the same primary root.

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Νισυρίων για την ευγενική χορηγία διαμονής των εισηγητών του Lava Music & Wellness Workshops!

Η πολύτιμη βοήθεια του Δήμου Νισύρου μας φέρνει μερικά βήματα πιο κοντά στην πραγματοποίηση του δεύτερου Φεστιβάλ που συνδυάζει τη μουσική με το Ευ Ζην!

Χορηγουμένη δράση του μητρώου πολιτιστικών φορέων του ΥΠΠΟΑ

Χορηγός επικοινωνίας - ΕΡΤ Ν.ΑΙΓΑΙΟΥ


Με την ευγενική χορηγία του Μεσογειακού Ινστιτούτου Κινηματογράφου

Χορηγός έκπτωσης εισιτηρίων - Blue Star Ferries